Årets pris för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2022 delas ut till två olika arbeten, till Mehjar Azzouz med titeln ”Do social and environmental disparities affect the risk of mortality from airpollution and heat in California?” och till Emelie Johansson med titeln “Correlation between pollution levels and city design”.

Mehjar Azzouz, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet och Keck School of Medicine, University of Southern California.

SLF´s motivering:

I Mehjar Azzouz examensarbete analyserades hälsoeffekter av partiklar i luft och värmeepisoder som blir allt vanligare i ett förändrat klimat. I examensarbetet undersöktes ifall dessa hälsoeffekter påverkas av exponering för andra miljöfaktorer och socioekonomiska faktorer. Studien visade att exponering av höga halter av luftföroreningar vid en värmebölja ger en större effekt på dödligheten än vid normala temperaturer. Annan socioekonomisk belastning påverkade dock inte effekterna vilket tyder på att åtgärder för att minska människors exponering för luftföroreningar är viktiga för samtliga socioekonomiska grupper. Examensarbetet har en välformulerad, aktuell och vetenskapligt förankrad frågeställning där Mehjar framgångsrikt har analyserat stora komplexa dataset och presenterat sitt arbete i en välskriven rapport.

Handledare: Leonard Stockfelt, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet

 

Emelie Johansson, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers tekniska högskola.

SLF´s motivering:

I Emelie Johanssons examensarbete studerades hur fysisk stadsplanering påverkar den lokala luftkvaliteten. Med hjälp av avancerad modellering av luftflöden och föroreningskoncentrationer har Emelie studerat hur luftkvaliteten påverkas i olika gaturum där man varierat typ av byggnader och vegetation. Studien visade att luftkvaliteten blir bättre i bredare gaturum på grund av bättre cirkulation, samt att mindre punkthus är gynnsamt för luftkvaliteten. Resultaten pekar på att byggnader även kan användas för att hålla borta utsläppen från trafiken, men när det gäller sådan inverkan av vegetation var resultaten inte lika entydiga. Examensarbetet är välskrivet och håller hög teknisk kvalitet, samt har en tydlig och samhällsrelevant frågeställning som kommer bli än mer aktuell när våra städer förtätas.

Arbetet går att hitta via Chalmers Open Digital Repository:
Correlation between pollution levels and city design

Handledare: Malin Gustafsson, Svenska Miljöinstitutet IVL.