Stadgar för Svenska luftvårdsföreningen

§1. Ändamål

Föreningen är en ideell förening med syfte att främja kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom sitt verksamhetsområde. Föreningen skall i detta syfte samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder.

Föreningens arbete skall inriktas på den enskilde individens kunskaps- och informationsbehov. Detta inbegriper att främja en ökad forsknings- och utvecklingsverksamhet inom verksamhetsområdet.

§2. Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är primärt det kunskapsområde som har att göra med ren luft i den yttre miljön och hur utsläpp av luftföroreningar som negativt påverkar hälsan och den yttre miljön kan förhindras.

Klimatutvecklingen och åtgärder mot utsläpp av klimatpåverkande gaser har stor påverkan på luftvårdsområdet och är därför en del av föreningens verksamhetsområde.

§3. Medlemskap

Medlemskap kan förvärvas av fysisk person som utövar verksamhet inom föreningens verksamhetsområde enligt §2 och som vill verka för föreningens mål enligt §1. Person som studerar ämnen med anknytning till föreningens verksamhetsområde får vara studerandemedlem. Företag med verksamhet inom föreningens verksamhetsområde enligt §2 kan vara stödjande medlem.

§4. Förvärvande av medlemskap

Den som önskar förvärva medlemskap skall inlämna skriftlig anmälan därom.

§5. Utträde

Medlem som trots påminnelse ej betalar medlemsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.

§6. Rösträtt

Rösträtt om föreningens angelägenheter tillkommer ordinarie medlem. I föreningsmöte har varje medlem en röst.

§7. Omröstning

För röstning om beslut i föreningens angelägenheter gäller enkel majoritet. Avser röstningen beslut om stadgeändring erfordras 2/3 majoritet. För beslut om föreningens upplösning gäller särskilda bestämmelser enligt § 17. 2

§8. Styrelse

Föreningens angelägenheter leds av en styrelse. Styrelsen utgörs av minst 6 personer som skall väljas bland föreningens medlemmar. Styrelseledamot väljs för en tid av två år. Valet förrättas vid föreningens årsmöte.

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer inom styrelsen. För beslut i styrelsen krävs minst tre röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§9. Valnämnd

Förslag till ordförande och styrelseledamöter upprättas av en valnämnd som utses av årsmötet. Valnämnden skall bestå av tre personer som är medlemmar. Styrelseledamot får ej utses till ledamot i valnämnden.

Valnämnden har skyldighet att redovisa skriftliga förslag till styrelseledamöter som kommit från medlemmarna.

Frånvarande medlem kan företrädas av fullmäktig som själv är medlem. Ingen kan rösta för mer än sig själv och en frånvarande medlem.

§10. Styrelsen åligganden

Styrelsen åligger att:

 • bestämma verksamhetens närmare inriktning
 • föra protokoll vid styrelsens sammanträden
 • avge verksamhetsberättelse för det förflutna året
 • kalla till årsmöte
 • inom sig utse firmatecknare och ordning för firmatecknande
 • besluta om eventuellt externt stöd för administrativa göromål inklusive hemsida

Vid beslut avseende de två sist nämnda punkterna ska minst hälften av styrelsens medlemmar, inklusive ordföranden, vara deltagande.

§11. Medlemsavgift

Årsmötet bestämmer årsavgiftens storlek på styrelsens förslag.

§12. Kallelser

Kallelse till årsmöte och annat föreningsmöte med uppgift om vad därvid skall förekomma tillställs skriftligen samtliga medlemmar minst två veckor före mötet.

§13. Föreningsmöten

Föreningen skall ha ordinarie möte en gång årligen (årsmötet). Medlemmarna skall genom styrelsens försorg underrättas om dag och plats för detta möte minst två veckor i förväg. Extra möte kan sammankallas av styrelsen.

§14. Motioner

Medlem, som önskar framlägga ärende vid årsmöte, skall senast en månad före mötet till styrelsen insända skriftligt förslag härom. Styrelsen skall tillsammans med eget yttrande framlägga ärendet vid årsmötet.

§15. Årsmötesärenden

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma i nedan nämnd ordning.

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Val av två justeringsmän o Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Fråga om godkännande av styrelsens arbete.
 • Av styrelsen föreslagna ärenden
 • Val av styrelse
 • Val av tre valnämndsledamöter
 • Övriga ärenden
 • Mötets avslutning

§16. Stadgeändring

Stadgeändring kan endast ske vid årsmöte, dock ifråga om § 17 vid två på varandra följande årsmöten. Förslag till stadgeändring skall av styrelsen skriftligen tillställas medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

§17. Upplösning

Föreningens upplösning kan endast grundas på beslut vid två på varandra följande årsmöten. För att beslut om upplösning skall äga giltighet erfordras minst 2/3 majoritet. Om sådant beslut fattas vid det första årsmötet har styrelsen att vid det därpå följande uppta ärendet till förnyad prövning och därvid även framlägga förslag till användning av föreningens tillgångar.

Målsättningen skall vara att tillgångarna avsätts för ändamål som främjar lufttekniken. I händelse av att definitivt beslut fattas om föreningens upplösning skall i samband härmed föreningen även besluta om användningen av tillgångarna.