Arkiv

Presentationer från tidigare seminarier

2024

Vårseminariet 2024 | Program

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Bertil Forsberg (Umeå universitet) – Beräkning av hälsokonsekvenser – varför skiljer sig resultaten mellan olika studier?

Stefan Åström (Anthesis) – Hur beräknar man kostnader för hälsoeffekter?

 

2023

Höstseminariet 2023 | Program

Luftkvalitet – hur kommunicerar vi bäst ett osynligt problem?

Olena Gruzieva (Karolinska institutet) – Hälsoeffekter av luftföroreningar

Marianne Chagnon (Health and Environment Alliance) – Communicating on #Cleanairforhealth: Lessons learnt from the EU policy process

Frida Eik Öhman (Östra Sveriges luftvårdsförbund) – Hur vi kommunicerar luftvårdsfrågor

Monica Billger (Chalmers tekniska högskola) – Visualisering av ett osynligt problem

Hanna Björk & Susanne Eriksson (Västtrafik) – Göteborg – vi har ett osynligt problem. Västtrafiks kampanj för att få fler att resa hållbart

Mattias Goldmann (Goldmann Green) – Hur kommunicerar man bäst luftfrågan till beslutsfattare

Vårseminariet 2023 | Program

Nya skärpta krav på luftkvaliteten kommer att kräva åtgärder

Ola Göransson (Klimat- och näringslivsdepartementet) – Processen kring ordförandeskapet kopplat till förslaget om nytt luftkvalitetsdirektiv

Matthew Ross-Jones (Naturvårdsverket) – EU-kommissionens förslag till nytt luftkvalitetsdirektiv

Erik Svensson (Miljöförvaltningen, Göteborgs stad) – Höga partikelhalter i Göteborg 2022 – varför blev det så och vad gör vi nu?

Ebba Malmqvist (AirClim) – AirClims syn på förslaget till nytt luftkvalitetsdirektiv

Anna Oudin (Lunds universitet/Umeå universitet) – Hälsovinster med att uppnå miljömålet Frisk luft

Ågot Watne (IVL) – Åtgärder för bättre luftkvalitet på förskolor

David Segersson (SMHI) – Exponering och hälsokonsekvensberäkningar för 2019 och 2030

Maria Grundström (SMHI) – Högupplöst nationell modellering – gaturumshalter över hela Sverige

 

2022

Höstseminariet 2022 | Program

Inverkan på luftkvaliteten i energikrisens spår

Helena Winsell (Göteborg Energi) – Energikris i vinter

Lars Brodin (Brandskyddsföreningen) – Från eld till brand: Hur eldar man rätt för att undvika brandrisk, öka energieffektiviteten och minimera utsläpp?

Linda Ålander (Naturvårdsverket) – Förslag om tillfälliga åtgärder för att underlätta bränslebyte för fjärrvärmeanläggningar

Stina Ausmeel (Naturvårdsverket) – Möjliga effekter av ökad vedeldning och hur följer man upp?

Sofie Petersson (IVL Svenska Miljöinstitutet) – Kartläggning av utsläpp från småskalig vedeldning

Helené Rasmusson (Kalmar kommun/Kalmar läns luftvårdsförbund) – Vedeldning ur ett kommunperspektiv

Vårseminariet 2022 | Program

Mycket små partiklar i luften och deras miljöpåverkan

Christoffer Boman (Umeå universitet) – Inledning

Ulf Olofsson (Kungliga tekniska högskolan) – Nanopartiklar från transportsektorn en översikt över nPETs-projektet

Michael Priestley (IVL Svenska Miljöinstitutet) – Comparing emissions from a pellet stove and a burning stove

Mikael Ramström (ACOEM AB) – Mätteknik – hur kan nanopartiklar mätas?

Frida Nilsson (Årets stipendiat) – Bullerskärmars inverkan på omkringliggande luftkvalitet

Ian Mudway (Imperial College London) – The very large health impacts of very small particles in the air

Ala Muala (Umeå universitet) – Luftföroreningar och hälsoeffekter fokus förbränningsbaserade nanopartiklar

Christoffer Boman (Umeå universitet) – Partiklar från förbränning av biomassa – varför är det så svårt?

Maria Ullerstam (Naturvårdsverket) – Samverkan mellan reglering och forskning

 

2021

Höstseminariet 2021 | Program

Aktuella och framtida luftvårdsfrågor

Leonard Stockfelt (Göteborgs universitet) – 20 års svensk forskning om luftföroreningar visar att vår hälsa påverkas
mer än vad vi tidigare förstått

Bertil Forsberg (Umeå universitet) – Nya riktlinjer från WHO kring luftkvalitet vad och varför?

Matthew Ross-Jones (Naturvårdsverket) – Revidering av EU:s luftkvalitetsdirektiv och framtida miljökvalitetsnormer

Bertil Forsberg (Umeå universitet) – Luftföroreningar från skogsbränder hälsoeffekter idag och med
klimatförändringa
r

Michael Norman (SLB-analys) – Hur och vad mäter man när man inte vet vad man letar efter? Exemplet
sopbranden i Kagghamra

Vårseminariet 2021 | Program

Luftföroreningar utomhus och inomhus

Aneta Wierzbicka (Lunds universitet) – Sources of airborne particles indoors, including outdoor to indoortransport , their behaviour and exposure in indoor environments

Peter Molnár (Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet) – Luftföroreningar inne och ute: Olika källors betydelse

Lars Ekberg (Chalmers) – Uteluftens inverkan på inomhusluftens kvalitet

Johanna Rieck Jildén (Årets stipendiat) – Air quality around construction sites: particulate matter emissions

Mikael Ramström (Acoem) – Mätning inom/utomhus, är det praktiskt möjligt?

Per Osvalds (Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad) – Luftkvalitet i planeringen

 

2020

Höstseminariet 2020 | Program

Luftrelaterade frågor under pandemin

Hans Orru (Umeå universitet/University of Tartu) – Effects of lock downs: Before, during and after

Jacob Löndahl (Lunds universitet) – Vad vet vi om smittspridning idag?

Michael Norman (SLB Analys) – Coronaeffekt på luftkvaliteten i Stockholm

Tobias Johansson (Trafikkontoret) – Hur har bil-, cykel och gångtrafiken påverkats av pandemin i Stockholm?

Per Karlsson (Stockholms stad) – Cykelflöden 2020

 

2019

Vårseminariet 2019

Industrins klimatomställning

 

2018

Höstseminariet 2018

Elbilsutvecklingen, nya regelverk och luftkvalitet

Anna Henstedt (Bil Sweden) – Hur snabbt ställer fordonsflottan om?

Daniel Molin (Miljødirektoratet) – Från Think till Tesla

Ebba Tamm (SPBI) – Reduktionsplikt och förnybarhetsdirektiv för drivmedelsleverantörerna

Jonas Eliasson (Stockholms stad) – Miljözoner för lätta fordon i Stockholm

Maria Ullerstam (Naturvårdsverket) – Behov av åtgärder inom transportsektorn

Martin Tunér (LTH) – Framtidens förbränningsmotorer

Vårseminariet 2018

Fysisk planering och luftkvalitet

Ann Åkerskog (Naturvårdsverket) – Miljöbedömningar

Annika Svensson (VG län) – Länsstyrelsens planer luft

Maria Jonasson (Sundsvalls kommun) – Kommunal planering och luftkvalitet

Marie Haeger-Eugensson (GU) och Sven Kindell (SMHI) – Modellering av luftkvalitet

Michelle Benyamine (Trafikverket) – Luftkvalitet i Trafikverkets planering av åtgärder

Mikael Ramström (ACOEM Environment) – Mätning av luftkvalitet

 

2017

Höstseminariet 2017

Historiskt och framtida luftvårdsarbete

Ulf Troeng (Naturvårdsverket) – Det prats om dieselförbud, varför då?

Anna Henstedt (Bil Sweden) – Elbilar/plug-in-hybrider

Peringe Grennfelt (IVL) – Historiskt luftvårdsarbete

Thomas Sandström (Umu) – Hur ser hälsoeffekter ut från biodrivmedel?

Anna Engleryd (Naturvårdsverket) – Internationella luftfrågor, vad är på gång 2017?

Alec Estlander – Lärdomar från historiskt luftvårdsarbete i Finland

Mats Gustafsson (VTI) – Partikelutsläpp från däck

Vårseminariet 2017

”Black Carbon” (BC)

 

2016

Höstseminariet 2016

Trafik och emissioner

Annika Svensson (Lst V. Götaland) – Omprövning av tillståndsprogram

Christer Johansson (SU/SLB-analys) & Jennie Hurkmans (SLB-analys) –  Miljözoner

Jens Forssén (CTH) –  Urban morfologi

Martin Juneholm (Trafikverket) – Transporternas prognosticerade framtida emissioner

Per Öhlund (Transportstyrelsen) – Kan man lita på emissionslagstiftningen?

Rolf Willkrans (Volvo) – Euro VI achievements and the future for heavy-duty vehicles

Ulf Troeng (Naturvårdsverket) – En klimat och luftstrategi för Sverige

 

2015

Höstseminariet 2015

Våra mål med luften och möjligheten att nå dem

Ulf Troeng – Strategi för en samlad luftvårdspolitik

Bertil Forsberg (Umu) – Luftföroreningarnas hälsokonsekvenser

Katarina Yaramenka (IVL) – Emissioner, åtgärder och trender

Lennart Gustavsson (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) – Emissioner från småskalig vedeldning

Urban Wästljung (Scania) – Från världens renaste avgaser till inga avgaser alls

Magnus Lindgren (Trafikverket) – RDE för arbetsmaskiner och andra fordon

Christer Ågren (AirClim) – Luftföroreningar – växthusgaser

Marie Haeger-Eugensson (COWI/GU) & Åsa Keane (White) –  Dagens stadsutveckling

Vårseminariet 2015

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för luft

Hanna Björk (Västtrafik) – Miljökrav vid upphandling av kollektivtrafik

Henrik Larsson (LST Stockholm) -Åtgärdsprogram PM10/NO2 Stockholms län

Martin Juneholm (Trafikverket) – Åtgärdsprogram

Nina Martinsen & Karl Idar Gjerstad (Norwegian Public Roads Administration) – Measures to control air quality in Oslo, Norway

Helena Sabelström (Naturvårdsverket) -Naturvårdsverkets roll

Ulrich Teichmann (City of Munich) – Air quality policy in Munich since 2004

Erik Bäck (Göteborgs stad) – Åtgärdsprogram i Göteborg

 

2014

Höstseminariet 2014

Christoffer Boman (Umu) – Partikelemissioner från vedeldning

Ebba Tamm (SPBI) – Hur regleras drivmedelskvalitén?

Per Öhlund (Transportstyrelsen) – Alternativa bränslen i emissionslagstiftningen för fordon

Stefan Andersson (Näringsdepartementet) – Marknad och infrastruktur för alternativa drivmedel

Roger Westerholms (SU) – Alternativa bränslen- alternativa avgaser

Marie Haeger-Eugensson (IVL) & Åsa Keane (White) – Förtätning och luftföroreningar

Vårseminariet 2014

EU:s nya luftpaket

Christer Ågren (AirClim) – EU:s luftvårdspolitik

Erik Fridell (IVL) – Sjöfartens bidrag till bättre luftmiljö

Gunnar Hovsenius

Maria Ullerstam (Naturvårdsverket) – Svenskt underlag inför förhandlingar om EUs takdirektiv

Martin Juneholm (Trafikverket) – EU:s luftpaket

Rune Hallgren (Lantbrukarnas Riksförbund) – EU:s nya luftpaket

Stefan Åström (IVL) – Ekonomiska konsekvenser av kommissionens förslag till ett nytt utsläppstaksdirektiv

 

2013

Vårseminariet 2013

Black Carbon

 

2012

Höstseminariet 2012

Nya rön om dieselavgaser från fordon

Vårseminariet 2012

Föroreningar i tätortsluft

 

2011

Höstseminariet 2011

Fokus partiklar

Vårseminariet 2011

Den nya Lufthandboken och åtgärdsprogram

 

2010

Höstseminariet 2010

Partiklar i utomhusluft

Vårseminariet 2010

Vad påverkar luften i tätorter och vad har man gjort för att förbättra kvaliteten?

 

2009

Höstseminariet 2009

Hälsoeffekter från dagens drivmedel

Vårseminariet 2009

Miljökvalitetsnormer –

vad har hänt sedan Luftvårdsföreningens seminarium hösten 2006

 

2008

Höstseminariet 2008

Fordon, nya bränslen och betydelsen för luftkvaliteten

Vårseminariet 2008

Rimliga krav på spridningsmodellering av luft-föroreningar vid miljöprövningar

 

2007

Höstseminariet 2007

Goda exempel på samarbete inom samordnad luftkvalitetskontroll

Vårseminariet 2007

Luftvårdsarbetet i Sverige och i EU Nya kunskaper och nya krav