Arkiv

Information från tidigare seminarier

2021

Höstseminariet 2021

Aktuella och framtida luftvårdsfrågor

Leonard Stockfelt (Göteborgs universitet) – 20 års svensk forskning om luftföroreningar visar att vår hälsa påverkas
mer än vad vi tidigare förstått

Bertil Forsberg (Umeå universitet) – Nya riktlinjer från WHO kring luftkvalitet vad och varför?

Matthew Ross-Joss (Naturvårdsverket) – Revidering av EU:s luftkvalitetsdirektiv och framtida miljökvalitetsnormer

Bertil Forsberg (Umeå universitet) – Luftföroreningar från skogsbränder hälsoeffekter idag och med
klimatförändringa
r

Michael Norman (SLB-analys) – Hur och vad mäter man när man inte vet vad man letar efter? Exemplet
sopbranden i Kagghamra

Vårseminariet 2021

Luftföroreningar utomhus och inomhus

Aneta Wierzbicka (Lunds universitet) – Sources of airborne particles indoors, including outdoor to indoortransport , their behaviour and exposure in indoor environments

Peter Molnár (Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet) – Luftföroreningar inne och ute: Olika källors betydelse

Lars Ekberg (Chalmers) – Uteluftens inverkan på inomhusluftens kvalitet

Johanna Rieck Jildén (Årets stipendiat) – Air quality around construction sites: particulate matter emissions

Mikael Ramström (Acoem) – Mätning inom/utomhus, är det praktiskt möjligt?

Per Osvalds (Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad) – Luftkvalitet i planeringen

 

2020

Höstseminariet 2020

Luftrelaterade frågor under pandemin

Hans Orru (Umeå universitet/University of Tartu) – Effects of lock downs: Before, during and after

Jacob Löndahl (Lunds universitet) – Vad vet vi om smittspridning idag?

Michael Norman (SLB Analys) – Coronaeffekt på luftkvaliteten i Stockholm

Tobias Johansson (Trafikkontoret) – Hur har bil-, cykel och gångtrafiken påverkats av pandemin i Stockholm?

Per Karlsson (Stockholms stad) – Cykelflöden 2020

 

2019

Vårseminariet 2019

Industrins klimatomställning

 

2018

Höstseminariet 2018

Elbilsutvecklingen, nya regelverk och luftkvalitet

Anna Henstedt (Bil Sweden) – Hur snabbt ställer fordonsflottan om?

Daniel Molin (Miljødirektoratet) – Från Think till Tesla

Ebba Tamm (SPBI) – Reduktionsplikt och förnybarhetsdirektiv för drivmedelsleverantörerna

Jonas Eliasson (Stockholms stad) – Miljözoner för lätta fordon i Stockholm

Maria Ullerstam (Naturvårdsverket) – Behov av åtgärder inom transportsektorn

Martin Tunér (LTH) – Framtidens förbränningsmotorer

Vårseminariet 2018

Fysisk planering och luftkvalitet

Ann Åkerskog (Naturvårdsverket) – Miljöbedömningar

Annika Svensson (VG län) – Länsstyrelsens planer luft

Maria Jonasson (Sundsvalls kommun) – Kommunal planering och luftkvalitet

Marie Haeger-Eugensson (GU) och Sven Kindell (SMHI) – Modellering av luftkvalitet

Michelle Benyamine (Trafikverket) – Luftkvalitet i Trafikverkets planering av åtgärder

Mikael Ramström (ACOEM Environment) – Mätning av luftkvalitet

 

2017

Höstseminariet 2017

Historiskt och framtida luftvårdsarbete

Ulf Troeng (Naturvårdsverket) – Det prats om dieselförbud, varför då?

Anna Henstedt (Bil Sweden) – Elbilar/plug-in-hybrider

Peringe Grennfelt (IVL) – Historiskt luftvårdsarbete

Thomas Sandström (Umu) – Hur ser hälsoeffekter ut från biodrivmedel?

Anna Engleryd (Naturvårdsverket) – Internationella luftfrågor, vad är på gång 2017?

Alec Estlander – Lärdomar från historiskt luftvårdsarbete i Finland

Mats Gustafsson (VTI) – Partikelutsläpp från däck

Vårseminariet 2017

”Black Carbon” (BC)

 

2016

Höstseminariet 2016

Trafik och emissioner

Annika Svensson (Lst V. Götaland) – Omprövning av tillståndsprogram

Christer Johansson (SU/SLB-analys) & Jennie Hurkmans (SLB-analys) –  Miljözoner

Jens Forssén (CTH) –  Urban morfologi

Martin Juneholm (Trafikverket) – Transporternas prognosticerade framtida emissioner

Per Öhlund (Transportstyrelsen) – Kan man lita på emissionslagstiftningen?

Rolf Willkrans (Volvo) – Euro VI achievements and the future for heavy-duty vehicles

Ulf Troeng (Naturvårdsverket) – En klimat och luftstrategi för Sverige

 

2015

Höstseminariet 2015

Våra mål med luften och möjligheten att nå dem

Ulf Troeng – Strategi för en samlad luftvårdspolitik

Bertil Forsberg (Umu) – Luftföroreningarnas hälsokonsekvenser

Katarina Yaramenka (IVL) – Emissioner, åtgärder och trender

Lennart Gustavsson (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) – Emissioner från småskalig vedeldning

Urban Wästljung (Scania) – Från världens renaste avgaser till inga avgaser alls

Magnus Lindgren (Trafikverket) – RDE för arbetsmaskiner och andra fordon

Christer Ågren (AirClim) – Luftföroreningar – växthusgaser

Marie Haeger-Eugensson (COWI/GU) & Åsa Keane (White) –  Dagens stadsutveckling

Vårseminariet 2015

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för luft

Hanna Björk (Västtrafik) – Miljökrav vid upphandling av kollektivtrafik

Henrik Larsson (LST Stockholm) -Åtgärdsprogram PM10/NO2 Stockholms län

Martin Juneholm (Trafikverket) – Åtgärdsprogram

Nina Martinsen & Karl Idar Gjerstad (Norwegian Public Roads Administration) – Measures to control air quality in Oslo, Norway

Helena Sabelström (Naturvårdsverket) -Naturvårdsverkets roll

Ulrich Teichmann (City of Munich) – Air quality policy in Munich since 2004

Erik Bäck (Göteborgs stad) – Åtgärdsprogram i Göteborg

 

2014

Höstseminariet 2014

Christoffer Boman (Umu) – Partikelemissioner från vedeldning

Ebba Tamm (SPBI) – Hur regleras drivmedelskvalitén?

Per Öhlund (Transportstyrelsen) – Alternativa bränslen i emissionslagstiftningen för fordon

Stefan Andersson (Näringsdepartementet) – Marknad och infrastruktur för alternativa drivmedel

Roger Westerholms (SU) – Alternativa bränslen- alternativa avgaser

Marie Haeger-Eugensson (IVL) & Åsa Keane (White) – Förtätning och luftföroreningar

Vårseminariet 2014

EU:s nya luftpaket

Christer Ågren (AirClim) – EU:s luftvårdspolitik

Erik Fridell (IVL) – Sjöfartens bidrag till bättre luftmiljö

Gunnar Hovsenius

Maria Ullerstam (Naturvårdsverket) – Svenskt underlag inför förhandlingar om EUs takdirektiv

Martin Juneholm (Trafikverket) – EU:s luftpaket

Rune Hallgren (Lantbrukarnas Riksförbund) – EU:s nya luftpaket

Stefan Åström (IVL) – Ekonomiska konsekvenser av kommissionens förslag till ett nytt utsläppstaksdirektiv

 

2013

Vårseminariet 2013

Black Carbon

 

2012

Höstseminariet 2012

Nya rön om dieselavgaser från fordon

Vårseminariet 2012

Föroreningar i tätortsluft

 

2011

Höstseminariet 2011

Fokus partiklar

Vårseminariet 2011

Den nya Lufthandboken och åtgärdsprogram

 

2010

Höstseminariet 2010

Partiklar i utomhusluft

Vårseminariet 2010

Vad påverkar luften i tätorter och vad har man gjort för att förbättra kvaliteten?

 

2009

Höstseminariet 2009

Hälsoeffekter från dagens drivmedel

Vårseminariet 2009

Miljökvalitetsnormer –

vad har hänt sedan Luftvårdsföreningens seminarium hösten 2006

 

2008

Höstseminariet 2008

Fordon, nya bränslen och betydelsen för luftkvaliteten

Vårseminariet 2008

Rimliga krav på spridningsmodellering av luft-föroreningar vid miljöprövningar

 

2007

Höstseminariet 2007

Goda exempel på samarbete inom samordnad luftkvalitetskontroll

Vårseminariet 2007

Luftvårdsarbetet i Sverige och i EU Nya kunskaper och nya krav