Årets pris för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2023 delas ut till Emma Forsmalm vid Göteborgs universitet för ett masterarbete med titeln ”Air quality around preschools in Gothenburg: an evaluation of measurement methods”.

Arbetet syftade till att jämföra och utvärdera olika enkla mätmetoder för luftkvalitet i lokala trafikmiljöer och diskutera möjliga användningsområden och mätstrategier. Både aktiva sensorer och passiva diffusionsprovtagare användes för att mäta nivåer av kvävedioxid och partiklar vid olika förskolegårdar. Utveckling och användning av enklare och billigare mätmetoder för luftkvalitet är något som är mycket aktuellt och som kan medföra stora fördelar i framtida luftövervakning och kartläggning av lokal luftkvalitet. Examensarbetet är därför ett viktigt bidrag till kunskapsutvecklingen på området. Resultaten visade att data från de olika mätmetoderna skillde sig åt, och att de passiva sensorerna var mer i nivå med Göteborgs stads referensmätningar, jämfört med de aktiva sensorerna. Arbetet lyfte fram vikten av att känna till och beakta de olika metodernas funktion och prestanda, för att erhålla så bra information som möjligt i olika mätsituationer. Examensarbetet är välskrivet och strukturerat med ett tydligt syfte och skarpa frågeställningar. Metod och genomförande håller hög kvalitet och arbetet har utförts i en stark forskningsmiljö inom luftvårdsområdet. Rapporten innehåller även en intressant diskussion kring användning och mätstrategier för enkla mätmetoder av luftkvalitet, samt avslutas med tydliga slutsatser, som även vägleder behovet av fortsatta studier.

Arbetet går att hitta via GUPEA:
Air quality around preschools in Gothenburg: an evaluation of measurement methods

Handledare för examensarbetet var: Erik Thomson, Göteborgs universitet, samt Ågot Watne, IVL Svenska miljöinstitutet