Bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2021 tilldelas:

Frida Nilsson, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet.

SLF´s motivering:

”Frida Nilssons examensarbete är en del av ett forskningsprojekt som finansieras av Trafikverket och syftar till att hitta nya metoder för att minska trafikens inverkan på exponering av luftföroreningar. Att minska effekten av både buller och luftutsläpp i människors närmiljö genom att sätta upp fysiska skärmar är en aktuell och omdiskuterad åtgärd. Arbetet omfattade detaljerade analyser av effekten av en bullerskärm på luftföroreningshalterna, där Frida genomförde såväl egna mätningar som modellberäkningar samt en litteraturstudie. Studien visar att bullerskärmar kan förbättra luftkvaliteten men att platsens specifika förutsättningar har stor betydelse för resultatet. Examensarbetet är välskrivet och strukturerat med tydliga frågeställningar och hypoteser och pekar ut områden som behöver utredas vidare.”

Arbetet går att hitta via Stockholm universitets DIVA-portal:
Bullerskärmars inverkan på omkringliggande luftkvalitet: Mätningar och modelleringar av NOx

Handledare: Christer Johansson, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet & SLB-analys; Michael Norman, SLB-analys