Svenska Luftvårdsföreningens utlyser pris för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2023!

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) delar ut pris till ”bästa examensarbete inom luftvårds-området 2023″. Priset delades ut för första gången 2020 och är nu etablerat som ett årligt stipendium. Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och intresse kring luftvårdsfrågor även hos en yngre generation samt därigenom främja kunskapsutvecklingen inom luftvårdsområdet. Priset delas ut till max två examensarbeten som vardera omfattar minst 30 högskolepoäng inom valfritt utbildningsprogram, men fokuserat på något ämnesområde kopplat till luftvård, på lokal-, nationell-, eller internationell nivå. Priset utgörs av ett stipendium på upp till 10 000 kr per examensarbete samt fritt deltagande inklusive presentation av examensarbetet på SLF´s nästkommande seminarium.

Syfte och omfattning

Svenska Luftvårdsföreningen har som syfte att främja kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom luftvårdsområdet. Examensprojekten kan t ex innefatta frågor kopplade till luftkvalitet, exponeringsfrågor, utsläpp och åtgärdsarbete, men kan även beröra klimatfrågor om det finns en tydlig koppling till luftvårdsområdet. Föreningen vill med detta pris skapa ökad uppmärksamhet och intresse kring luftvårdsfrågor inom olika delar av samhället, inte minst bland studenter, organisationer och företag. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer luftvård som inriktning på sitt examensarbete och därefter följande yrkesliv. Upp till två bidrag (minst 30 hp/exjobb) som bäst uppfyller de kriterier som gäller för priset bjuds in till SLF´s nästkommande vårseminarium. Total stipendiesumma omfattar som mest 10 000 kr och kan då avse ett eller två examensarbeten.

Bedömningskriterier

  • Nyhetsvärde och aktualitet inom luftvårdsområdet.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.
  • Kvalitet på genomförande av arbetet och skriftlig rapport (exjobb).

Bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2023

Nu utlyser vi alltså SLF´s pris för bästa examensarbete utfört under 2023. Handledare och examinatorer vid svenska lärosäten och forskningsinstitut äger rätt att nominera examensarbeten, dock högst ett arbete per år. Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet och enbart examensarbeten genomförda och/eller redovisade under 2023 får nomineras.

Nominering görs genom att skicka ett mail, senast 29 februari 2024, till info@luftvard.se, med följande innehåll;

  • Godkänt examensarbete i sin helhet (PDF format).
  • Kort motivering (max ½ A4 sida). Motivering kommer dock inte beaktas vid bedömningen, utan ska endast ses som kompletterande information för SLF.

SLF´s styrelse beslutar att utse priset för årets bästa examensarbete inom luftvårdsområdet, och de vinnande bidragen bjuds in att presentera examensarbetena i samband med SLF´s nästkommande seminarium 2024.