Svenska Luftvårdsföreningens utlyser pris för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2021!

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) delar ut pris till ”bästa examensarbete inom luftvårds-området 2021″. Priset, som delades ut för första gången förra året, är nu tänkt att etableras som ett årligt stipendium. Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och intresse kring luftvårdsfrågor även hos en yngre generation samt därigenom främja kunskapsutvecklingen inom luftvårdsområdet. Förra året delades priset ut till Johanna Rieck Jildén för examensarbetet med titeln “Air quality around construction sites: Particulate matter emissions – A study of the Haga construction site and the use of low-cost sensors”.

Priset delas ut till max två examensarbeten som vardera omfattar minst 30 högskolepoäng inom valfritt utbildningsprogram, men fokuserat på något ämnesområde kopplat till luftvård, på lokal-, nationell-, eller internationell nivå. Priset utgörs av ett stipendium på upp till 10 000 kr per examensarbete samt fritt deltagande inklusive presentation av examensarbetet på SLF´s vårseminarium.

Syfte och omfattning

Svenska Luftvårdsföreningen har som syfte att främja kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom luftvårdsområdet. Examensprojekten kan t ex innefatta frågor kopplade till luftkvalitet, exponeringsfrågor, utsläpp och åtgärdsarbete, men kan även beröra klimatfrågor om det finns en tydlig koppling till luftvårdsområdet. Föreningen vill med detta pris skapa ökad uppmärksamhet och intresse kring luftvårdsfrågor inom olika delar av samhället, inte minst bland studenter, organisationer och företag. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer luftvård som inriktning på sitt examensarbete och därefter följande yrkesliv. De två bidrag (minst 30 hp/exjobb) som bäst uppfyller de kriterier som gäller för priset bjuds in till SLF´s årsmöte och vårseminarium och erhåller vardera ett stipendium på upp till 10 000 kr.

Bedömningskriterier

  • Nyhetsvärde och aktualitet inom luftvårdsområdet.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.
  • Kvalitet på genomförande av arbetet och skriftlig rapport (exjobb).

Bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2021

Nu utlyser vi alltså SLF´s pris för bästa examensarbete utfört under 2021. Handledare och examinatorer vid svenska lärosäten och forskningsinstitut äger rätt att nominera examensarbeten, dock högst ett arbete per år. Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet och enbart examensarbeten genomförda under 2021 får nomineras.

Nominering skall göras senast 31 januari 2022, genom att skicka ett mail till Marie Haeger-Eugensson, ordförande SLF styrelse (mrhr@cowi.com) OCH Christoffer Boman, vice ordförande SLF styrelse (christoffer.boman@umu.se). Nomineringen skall innehålla;

  • Godkänt examensarbete i sin helhet (PDF format).
  • Kort motivering (max ½ A4 sida). Motivering kommer dock inte beaktas vid bedömningen, utan skall endast ses som kompletterande information för SLF.

SLF´s styrelse beslutar att utse priset för årets bästa examensarbete inom luftvårdsområdet, och de vinnande bidragen bjuds in att presentera examensarbetena i samband med SLF´s vårseminarium 2022.

Ladda ner utlysningstexten som pdf.