Svenska Luftvårdsföreningens utlyser pris för bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2022!

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) delar ut pris till ”bästa examensarbete inom luftvårds-området 2022″. Priset delades ut för första gången 2020 och är nu etablerat som ett årligt stipendium. Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och intresse kring luftvårdsfrågor även hos en yngre generation samt därigenom främja kunskapsutvecklingen inom luftvårdsområdet. Förra året delades priset ut till Frida Nilsson för examensarbetet med titeln Bullerskärmars inverkan på omkringliggande luftkvalitet – Mätningar och modelleringar av NOx.

Priset delas ut till max två examensarbeten som vardera omfattar minst 30 högskolepoäng inom valfritt utbildningsprogram, men fokuserat på något ämnesområde kopplat till luftvård, på lokal-, nationell-, eller internationell nivå. Priset utgörs av ett stipendium på upp till 10 000 kr per examensarbete samt fritt deltagande inklusive presentation av examensarbetet på SLF´s vårseminarium.

Syfte och omfattning

Svenska Luftvårdsföreningen har som syfte att främja kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom luftvårdsområdet. Examensprojekten kan t ex innefatta frågor kopplade till luftkvalitet, exponeringsfrågor, utsläpp och åtgärdsarbete, men kan även beröra klimatfrågor om det finns en tydlig koppling till luftvårdsområdet. Föreningen vill med detta pris skapa ökad uppmärksamhet och intresse kring luftvårdsfrågor inom olika delar av samhället, inte minst bland studenter, organisationer och företag. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer luftvård som inriktning på sitt examensarbete och därefter följande yrkesliv. De två bidrag (minst 30 hp/exjobb) som bäst uppfyller de kriterier som gäller för priset bjuds in till SLF´s årsmöte och vårseminarium och erhåller vardera ett stipendium på upp till 10 000 kr.

Bedömningskriterier

  • Nyhetsvärde och aktualitet inom luftvårdsområdet.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.
  • Kvalitet på genomförande av arbetet och skriftlig rapport (exjobb).

Bästa examensarbete inom luftvårdsområdet 2022

Nu utlyser vi alltså SLF´s pris för bästa examensarbete utfört under 2022. Handledare och examinatorer vid svenska lärosäten och forskningsinstitut äger rätt att nominera examensarbeten, dock högst ett arbete per år. Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet och enbart examensarbeten genomförda under 2022 får nomineras.

Nominering görs genom att skicka ett mejl, senast 31 januari 2023, till info@luftvard.se, med följande innehåll;

  • Godkänt examensarbete i sin helhet (PDF format).
  • Kort motivering (max ½ A4 sida). Motivering kommer dock inte beaktas vid bedömningen, utan skall endast ses som kompletterande information för SLF.

SLF´s styrelse beslutar att utse priset för årets bästa examensarbete inom luftvårdsområdet, och de vinnande bidragen bjuds in att presentera examensarbetena i samband med SLF´s vårseminarium 2023.

Ladda ner utlysningstexten som pdf.